top of page

Zwroty i reklamacje 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotom nie będącym Konsumentami (np. jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki, instytucje, itd.).

 

Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw.

 

W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta.

 

Jeżeli reklamacja lub zwrot dotyczy niezgodności towaru z umową bądź wynika z wadliwości dostarczonego sprzętu koszty przesyłki pokrywa sprzedający.

 

Natomiast wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru w związku z reklamacją lub zwrotem wynikające z niezadowolenia z nabytego produktu bądź uszkodzenia sprzętu przez kupującego pokrywa Konsument.

 

Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, na zasadach i w terminach wynikających z obecnie obowiązujących praw konsumenta – KC.

 

Reklamacje dotyczące niezgodności zakupionych Towarów z umową należy zgłaszać na adres e-mail biurofundeskcom@gmail.com lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.

 

Wszelkie reklamacje konsumentów rozpatrywane będą w terminie 14 Dni Roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych Towarów.

 

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub inny podany przez Klienta.

 

W obu przypadkach prosimy o przysłanie towaru z wypełnionym oświadczeniem odstąpienia od umowy/reklamacje, paragonem/podpisaną fakturą, ewentualnym opisem uszkodzenia.

bottom of page