top of page

I. Postanowienia ogólne

 

Przedmiotem działalności Witryny jest sprzedaż produktów i usług.

Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 23C.

Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na Witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego (zwanego dalej „KC”). Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

Podane niżej, a użyte w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem) sformułowania mają następujące znaczenie:

Towary – towary prezentowane na Witrynie;

Sprzedawca – operator Witryny, MARKA-S Sp. z o.o.;

Klient – każdy klient nabywający Towary;

Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową;

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Witrynę;

Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;

Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje zakupów za pośrednictwem Witryny;

Twoje konto - zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Strona produktowa – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.

Korzystanie z Witryny i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu wraz z załącznikami.

II. Realizacja zamówień

 

Warunkiem dokonania zakupu jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail, podany podczas procesu składania zamówienia (Klient dokonujący zakupów jako Gość) lub dostępny w sekcji Moje konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail i numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych w sekcji Twoje konto aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.

Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego licząc od godziny 10:00 najbliższego następnego dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią złożonego zamówienia.

Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku.

Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:

wskazana w ofercie cena towarów odbiega od ich ceny rynkowej

towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy

nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę

podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości

Klient nie odebrał poprzedniego zamówienia;

pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w odpowiedzi nowy czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu trzech Dni Roboczych, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu trzech Dni Roboczych od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z przesyłką, pojawią się po dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności w podsumowaniu zamówienia. Informacje te zawarte są punkcie V niniejszego regulaminu

Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Na życzenie Klienta zgłoszone w trakcie składania zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości zamówień przed potwierdzeniem zamówienia oraz sprawdzenia prawdziwości podanych danych osobowych, a tym samym prawo do anulowania tego zamówienia, jeśli dane nie zostaną zweryfikowane pozytywnie.

Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składnia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon,  e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.

III. Ceny i polityka cenowa

 

Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Ceny są cenami brutto

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej fun-desk.com, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia oraz formy płatności.

W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych do odbioru przesyłki uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie niezrealizowanemu zamówieniu.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do różnicowania cen w zależności od różnych form płatności, przewidzianych w części IV niniejszego Regulaminu.

IV. Formy płatności

 

Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę

przelewem elektronicznym (e-przelewem), przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę w procesie realizacji zamówienia numer konta, przelewem zwykłym lub kartą płatniczą – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych niż wymienione w pkt.1 form płatności, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

V. Dostawa towarów

 

Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską w godzinach 9.00 - 16.00, na koszt Klienta. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Użytkownika numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.

Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.

Zamówienia są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze.

Dostawy będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu:

zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy - w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. IV 1 b) Regulaminu ,

potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę - w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. IV 1 a) Regulaminu

 

Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o rozpoczęciu przetwarzania zamówienia, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w zamówieniu. Rozpoczęcie przetwarzania zamówienia nie jest jednoznaczne z przyjęciem i uznaniem oferty.

 

Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki wysyłanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.

Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody.

Klient może również odebrać zamówiony Towar osobiście w siedzibie MARKA-S Sp. z o.o.  w Krakowie przy ul.Ciepłowniczej 23C, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

VI. Reklamacje i zwroty - klienci nie będący konsumentami

 

Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunku do Klientów nie będącymi Konsumentami.

Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się obecnie obowiązujące przepisy KC.

Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 30% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. Reklamacje i zwroty - konsumenci

 

Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach do Klientów będącymi Konsumentami.

Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - KC.

Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, na zasadach i w terminach wynikających z obecnie obowiązujących praw konsumenta - KC.

Reklamacje dotyczące niezgodności zakupionych Towarów z umową należy zgłaszać na adres e-mail biurofundeskcom@gmail.com lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.

Wszelkie reklamacje konsumentów rozpatrywane będą w terminie 14 Dni Roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych Towarów.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub inny podany przez Klienta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w załączniku nr 1.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw.

W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 Dni Roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta.

Jeżeli reklamacja lub zwrot dotyczy niezgodności towaru z umową bądź  wynika z wadliwości dostarczonego sprzętu koszty przesyłki pokrywa Sprzedający.

Wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru w związku z reklamacją lub zwrotem wynikające z niezadowolenia z nabytego produktu bądź uszkodzenia sprzętu przez kupującego pokrywa Konsument.

Formularz oświadczenia odstąpienia od umowy/reklamacje jest do pobrania w zakładce Zwroty

VIII. Bezpieczeństwo

 

Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.

Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury platformy płatniczej używającej bezpiecznych technik.

W szczególności operator witryny tv-support.com nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji platformy płatniczej.

IX. Ochrona danych osobowych

 

W czasie korzystania z witryny fun-desk.com, Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.

Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi innych procesów posprzedażowych, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie czasopisma elektronicznego (tzw. newslettera), jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).

Każda osoba, niebędąca Użytkownikiem, dokonująca płatności zostanie dołączona do bazy danych osobowych.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych fun-desk.com są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może wykonać samodzielnie w sekcji ‘Twoje konto’ lub zwrócić się z prośbą do operatora witryny fun-desk.com o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbę. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.

Witryna fun-desk.com umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom umieszczanie komentarzy, ocen i opinii pod Towarami. Komentarze, o których mowa wyżej stają się własnością MARKA-S  i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej do promocji Witryny lub Towarów na niej się znajdujących.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

X. Postanowienia końcowe

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej fun-desk.com. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług serwisu i możliwość składania zamówienia.

Warunkiem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej fun-desk.com  jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail, dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS 2.1, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży na stronie tv-support.com  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

Wszystkie zdjęcia i treści zamieszczone na stronie tv-support.com posiadają ochronę prawno - autorską w świetle ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83).

Operator Witryny nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów sprzedaży zawieranych od dnia 1 września 2015 roku.

Załącznik nr1

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 

o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Regulamin sprzedazy

bottom of page